För sjukvårdspersonal

STHLM3-testet är ett blodprov, framtaget för män mellan 50 och 75 år, som analyserar en kombination av sex proteinmarkörer (totalt PSA, fritt PSA, intakt PSA, hk2, MSMB och MIC1), över 100 genetiska markörer och klinisk data (ålder, familjehistorik och tidigare vävnadsprov av prostatan) för att bedöma risken för en farlig prostatacancer (definierad som Gleason Score 7 eller högre) vid vävnadsprov.

STHLM3-testet har utvärderats i STHLM3-studien där 58 818 män från Stockholm har deltagit. STHLM3-testet minskar behovet av uppföljande vävnadsprov utan att missa farlig prostatacancer samt hittar farlig prostatacancer hos män med låga PSA-värden, definierade som 1-3 ng/ml (se ref 1 i referenslista nedan). Jämfört med dagens kliniska situation i Stockholm kan nästan hälften av alla biopsier undvikas utan att farlig prostatacancer missas (preliminära data, se ref 2 i referenslista nedan). Förutom att STHLM3-testet minskar biverkningarna och risken för överdiagnos för den enskilde patienten minskar det också förbrukningen av samhällets resurser (ref 3 i referenslista nedan).

Användning

STHLM3-testet kan ersätta PSA-prov för alla män mellan 50 och 70 år, med undantag av de män som följs upp efter behandlad prostatacancer. Män som tar STHLM3-testet ska informeras om negativa biverkningar av testning på samma sätt som i dag sker vid ett PSA-prov.

Hur fungerar STHLM3-testet?

STHLM3-testet är ett vanligt blodprov. Behandlande läkare får svar som visar om resultatet är normalt eller förhöjt samt en tydlig rekommendation om fortsatt hantering.

Vid STHLM3-test med normala värden får läkaren en av följande rekommendationer:

  • Låg risk för prostatacancer: Nytt prostatacancertest rekommenderas om 4-6 år.
  • Normal risk för prostatacancer: Nytt prostatacancertest rekommenderas om 2-4 år.

Vid STHLM3-test med förhöjda värden får läkaren en av följande rekommendationer:

  • Förhöjd risk för prostatacancer: Remiss till urolog rekommenderas. Biopsi rekommenderas om prostatavolym ≤ [X] eller vid positiv palpationsstatus. I annat fall rekommenderas nytt test om 2-4 år.
  • Förhöjd risk för prostatacancer: Remiss till urolog och biopsi rekommenderas.

Fortsatt utvecklingsarbete

Under slutet av första kvartalet 2016 kommer STHLM3-testet att finnas tillgängligt på laboratorier via Karolinska Universitetslaboratoriets katalog. Med tiden kommer allt fler laboratorier att kunna erbjuda testet.

Rekommendationerna baserade på STHLM3-testet kan komma att förändras om kunskapsläget ändras.

Referenslista 

  • Ref 1: STHLM3-testet minskar i en screeningsituation vävnadsprovtagningar med 32%, jämfört med PSA-provet, utan att farlig prostatacancer missas. STHLM-3 testet hittar också farlig cancer på män med låga PSA-värden, definierade som 1-3 ng/ml. Prostate cancer screening in men aged 50–69 years (STHLM3): a prospective population-based diagnostic study, The Lancet Oncologyhttp://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00361-7/abstract .
  • Ref 2: STHLM3-testet reducerar antalet prostatavävnadsprov med nästan hälften, jämfört med den kliniska situationen i Stockholm, utan att farlig prostatacancer missas. STHLM3-testet hittar också farlig cancer hos män med låga PSA-värden, definierade som 1-3 ng/ml. Manuskript, ej publicerat.
  • Ref 3: STHLM3-testet leder till positiv hälsoekonomi och sparar kostnader för samhället eftersom antalet vävnadsprovtagningar och efterföljande behandlingar minskar. En hälsoekonomisk analys av kostnader och hälsoeffekter vid införande av populationsbaserad screening med STHLM3 Modellen i Sverige jämfört med dagens situation med opportunistisk PSA-testning, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. Manuskript, ej publicerat.